Informace o ochraně osobních údajů s ohledem na souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti

Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách a našich obchodních partnerech. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné anebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplavení nabídkami produktů, které už máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 nabude účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, je potřebné, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: (+420) 773 564 000 nebo pošlete email na: info@kmg.cz.

1. Kdo je správce vašich osobních údajů?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost KMG Czech Republic s. r. o.

2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, které by se vám mohly líbit a řešit vaše potřeby.

 • Základní identifikační údaje – jméno, sídlo, datum narození, adresa bydliště.
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – statistické údaje o věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, počet dětí.
 • Informace o využití produktů a služeb – jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám umíme doporučit vhodné produkty a služby.
 • Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, chatu, SMS zpráv.
 • Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje mohou zpravidla sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.

3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje uvedené v předcházejícím bodu získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech.

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné zacházet.

4. Na jaké účely jste poskytli svůj souhlas?

Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

 • nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, především formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,
 • automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,
 • průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý pro marketingové účely je dobrovolný. Je však potřebný na to, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. Na tento účel používáme automatizované informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti. Automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Souhlas jste udělili společnosti na období trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste, ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazané, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není potřebný souhlas.

7. Kdo jsou naši obchodní partneři?

V souhlasu jste také souhlasili s nabídkami produktů a odevzdáním osobních údajů naším vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři shodně dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

Obchodní partneři jsou:

KMG international s.r.o., IČ: 35823488, Slovenská republika.

8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Při zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vaším údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úlohou je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zabezpečující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

9. Jaké jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

Informace o zpracovávání vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i odpovědnou osobu, účely zpracovávání, kategorie osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, období uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávané a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, stejně jako i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenutý)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinní vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i společnost KMG Czech Republic s.r.o. má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

Právo na omezení zpracovávání

Pokud si přejete, aby se vaše osobní údaje zpracovávali výhradně na nejnutnější zákonné účely nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, odevzdáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku můžete také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracovávání osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněná?

Jednotlivé práva můžete uplatnit ve společnosti, a to telefonicky na lince: (+420) 773 564 000, posláním e-mailu na adresu: info@kmg.cz nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: KMG Czech Republic s. r. o. , U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4.

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

Za jaký čas můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založený na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

 • Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás mohli identifikovat.
 • Komu odvolání podáváte. Odvolání můžete adresovat všem pobočkám, anebo, pokud chcete zachovat posílání nabídek vybraných poboček, uveďte pouze ty, kterým chcete nebo nechcete povolit, aby vás dále kontaktovali.
 • Informace, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět.
 • Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.
 • Písemným prohlášením poslaným do sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.